Neuroscience Researcher Needs Young Heavy Smoking Volunteers for Study:Umcwaningi Udinga Ababhemayo!

I’m an acoustical neuroscience researcher, I’m looking for adult volunteers who are heavy smokers or substance users (one of 2 substances: whoonga or cannabis), and also those who have quit smoking these substances and who have been clean for 6 months or longer (i.e. who have completed their rehabilitation program), to be tested as part of my research studies EXPLORING EFFECT OF SMOKING HEAVILY ON BRAIN FUNCTIONING. All subjects (i.e. volunteers for testing a research study) must be healthy, and will be paid a stipend (R50-R200) for their participation in this research for about 2-4 days per person (+-2hrs each day)! SMS must answer all the questions & include your true email address so I could email you a preliminary questionnaire/form to complete & sign and then return to me: SMS the info: (i) your date of birth=current age (Example: I was born on 15 Jan 1995=19yrs old now),  (ii) sex/gender,  (iii) highest educational attainment=total number of years of formal schooling, (iv) area where you live, and (v) full/true name of substance/drug you have been smoking for at least 3 years non-stop (i.e. substance you smoke heavily without any control to stop) or drug you have just been rehabilitated to stop using/addiction to, to 0715286665. ALL YOUR ANSWERS MUST BE TRUTHFUL! Your info will be kept confidential and will not be passed to any 3rd party, only the researcher will know your real name & surname.

research-dagga-whoonga

Umcwaningi udinga abazovoluntiya ukuthi bahlolwe: abantu abasebasha (iminyaka yobudala kusukela ku-19 kuyaku 36) ababhemayo kakhulu, kanye nalabo asebenesikhathi esiyizinyanga eziyi-6 noma ngaphezulu kusukela beyekile ukubhema into efanayo (okusho ukuthi asebaluqeda uhlelo lokuhlumeleliswa futhi abangasabhemi lutho) ukuba bazothestwa njengengxenye yocwaningo OLUZAMA UKUTHOLA OKUDALEKA EBUCHOSHENI KUBANTU ABABHEMAYO KAKHULU. ***Qaphela: Kudingeka ababhema okukodwa noma kobubili kwalokhu = iwunga NOMA insangu (okwamanje). Abafisayo ukuthestwa akube abantu abaphile saka, bazokhokhelwa R50 kuyaku R200: ukuthestwa kuthatha 2-4 izinsuku umuntu emunye (+-2 amahora ngosuku)! Thumela i-SMS ufake nekheli le-email lakho. Le-SMS yakho ayiphendule yonke lemibuzo ukuze ngikuthumelele ifomu ozoyigcwalisa futhi uyisayine: (i) Usuku owazalwa ngalo=iminyaka yobudala, (ii) ubulili bakho, (iii)  ibanga eliphezulu lemfundo owafinyelela kulo=iyonke iminyaka owayihlala esikoleni ufunda, (iv) igama eliphelele lendawo ohlala kuyo, kanye (v) negama eliphelele lento oyibhemayo kakhulu noma osanda kuhlumeleliswa ukuthi uyeke ukuba yisigqila sokuyibhema. Thumela izimpendulo nge-SMS ku 0715286665. ZONKE IZIMPENDULO ZAKHO AZIBE YIQINISO LODWA! Imininingwane yakho izogcinwa iyimfihlo engasoze yadluliselwa komunye umuntu noma inhlangano, umcwaningi kuphela onelungelo lokwazi nokugcina igama nesibonga sakho sangempela.

This is a scientific research for university degree and scientific journal publication that never reveal real names of research subjects [ONLY THE RESEARCHER’s FULL NAMES & HIS or HER UNIVERSITY ADDRESS ARE MADE PUBLIC], who are ONLY INCLUDED UPON SIGNING INFORMED CONSENT AGREEMENT FORM (to be given later on your 1st day/interview day). Lokhu wucwaningo lwesayensi lweziqu zasenyuvesi kanye nokushicilelwa kwijonali yocwaningo lesayensi engalinge iveze amagama angempela abantu abathestiwe ocwaningweni [YIGAMA LOMCWANINGI kanye NEKHELI NENYUVESI YAKHE ANEKELWA IZWE], okuqalwa nokuthi basayine okubizwa nge-INFORMED CONSENT (ngosuku lokuqala/lwenhlolokhono). ***Advert kept on file=Isikhangiso silondoloziwe!

Contact Number: 0715286665

http://www.gumtree.co.za/a-part+time-weekend-jobs/city-centre/neuroscience-researcher-needs-young-heavy-smoking-volunteers-for-study-umcwaningi-udinga-ababhemayo/1001193551600910210280509

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *